ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԽՈՅԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺՆԻ  ԳԼԽԱՎՈՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 23-11/  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ  ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Աշխատակազմի իրավաբանական, սոցիալական աջակցության և առողջապահության հարցերի  բաժնի գլխավոր  մասնագետի իրավունքներըևպարտականությունները

ա) բաժնիպետիհանձնարարությամբ,նախապատրաստում և դատարան է ներկայացնում համայնքի շահերի պաշտպանությանը ուղղված հայցադիմումներ.

բ) որպեսլիազորներկայացուցիչ համայնքապետարանի անունիցհանդեսէգալիսբոլորդատականատյաններում, ինչպեսհայցվորի, այնպեսէլորպեսպատասխանողի ներկայացուցիչ,երրորդ անձի և խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի ներկայացուցիչ, ներկայացնում է  համայնքի շահերը,  պետական  մարմինների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ փոխհարաբերություններում.                                                                          գ)նախապատրաստում է հայցադիմումների պատասխաների, դատական գործերով առարկությունների, դիրքորոշումների նախագծերը և ներկայացնում բաժնի պետին.                       դ) բաժնիպետի  հանձնարարությամբ  ներկայացնում  է  կատարման                             Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության                             հարկադիր    կատարման     ծառայության   համայնքի    ղեկավարի անբողոքարկելի որոշումները, հետևում է հարուցված գործերի ընթացքին.                                                                                                                                                       ե) աշխատակազմի աշխատակիցներին, համայնքապետարանի ենթակայության հիմնարկների աշխատակիցներին և համայնքիբնակիչներին տալիս է իրավաբանական խորհրդատվություն.                                                                                                                                                        զ) բաժնի  պետի   հանձնարարությամբ   համայնքի   անունից    հանդես    է   գալիս կադաստրում և նոտարական գրասենյակում.                                                                                                                                       է) ընդգրկվում  է  համայնքի  ղեկավարի  կողմից  կազմված    հանձնաժողովների                             մեջ և իրականացնում դրանից բխող գործառույթներ.                                                                                                 ը) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.               թ) ապահովում է բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան փաստաթղթերը.                                                                                                                                                             ժ) հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում կատարման ընթացքին, որոնցարդյունքներիմասինզեկուցումէբաժնիպետին.                            ժա) իրլիազորություններիսահմաններում, անհրաժեշտությանդեպքում,  նախապատրաստում   և   բաժնի    պետին   է   ներկայացնում  է   իր     աշխատանքայինծրագրերը, ինչպեսնաև  առաջարկություններ,  տեղեկանքներ,    հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրերևայլգրություններ.                                                                                                                          ժբ) բաժնի   պետի   հանձնարարությամբ    մասնակցում    է   բաժնի                            աշխատանքայինծրագրերիմշակմանաշխատանքներին.                                                                                                                                  ժգ) բաժնիպետիհանձնարարությամբուսումնասիրումէդիմումներումևբողոքներումբարձրացվածհարցերըևՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածկարգովևժամկետներումնախապատրաստումպատասխան.                                                            ժդ)պաշտոնի նշանակվելիս ծանոթանում է Խոյ համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված համայնքային պաշտոն զբաղեցնող անձի և համայնքային ծառայողի վարքագծի կանոնագրքին և ստորագրում է այն.

ժե)հետևում է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջներին, այլ սահմանափակումներին և շահերի բախմանն առնչվող կարգավորումներին, ինչպես նաև «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված համայնքային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումներին.

ժզ) հետևում է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված հանրային ծառայողի վարքագծի սկզբունքներին, նվերներ ընդունելու արգելքին, ինչպես նաև Խոյ  համայնքիավագանուորոշմամբհաստատվածհամայնքայինպաշտոնզբաղեցնողանձիևհամայնքայինծառայողիվարքագծիկանոնագրքին.

Բաժնի առաջին կարգի մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ։

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

ա) բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ վարչական կամ հայեցողական կամ ինքնավար պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.

բ)  ունիՀՀ Սահմանադրության, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, ՀՀ հողային օրենսգրքի, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի, ՀՀ հարկային օրենսգրքի, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Առևտրի և ծառայությունների մասին>>, <<Տեղական տուրքերի և վճարների մասին>>,  <<Տեղականինքնակառավարմանմասին>>, <<Հանրայինծառայությանմասին>>, <<Համայնքայինծառայությանմասին>>, <<Նորմատիվ իրավականակտերիմասին>>ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքների, այլ օրենքների, ՀՀ կառավարության՝ իր իրավունքների և պարտականությունների կատարմանն առնչվող համապատասխան որոշումների, աշխատակազմիկանոնադրության և  իրլիազորություններիհետկապվածիրավականայլակտերիանհրաժեշտիմացություն, ինչպեսնաևտրամաբանելու, տարբերիրավիճակներումկողմնորոշվելուունակություն

գ)  տիրապետումէանհրաժեշտտեղեկատվությանը.

դ) ունիհամակարգչովևժամանակակիցայլտեխնիկականմիջոցներով  աշխատելուունակություն:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը կանցկացվի Արմավիրի մարզի  ԽոյհամայնքիԱրշալույսգյուղիվարչականշենքում (գ.Արշալույս 20 փողոց 5 շենք ):

Դիմող քաղաքացիները Խոյի համայնքապետարան (ՀՀ Արմավիրի մարզի Խոյհամայնքի Գեղակերտգյուղ Մ․ Մաշտոց  30) կամՀՀԱրմավիրիմարզպետարան (ք.Արմավիր, Աբովյան 71) պետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը`

ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է դիմողը).

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները.

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի N 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը.

դ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

ե) հայտարարություն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող օտար լեզվին (լեզուներին) տիրապետելու մասին.

զ) օրենքի 12 հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք.

է) մեկ լուսանկար՝ 3 X 4 սմ չափսի.

ը) անձնագրի պատճենը:

թ)  սոցիալականքարտըևքարտիպատճեն:

Մրցույթին մասնակցել կարող են պաշտոնիանձնագրովսահմանվածպահանջներին համապատասխանող 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ–ում փախստականի կարգավիճակ ունեցողանձիք:

Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում են անձամբ` ներկայացնելով անձնագիրը կամ անձը հաստատող փաստաթուղթը:

Մրցույթներին մասնակցելու համար քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճեները ետ չեն վերադարձվում:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնելու ունակություն ևպատասխանատվությանզգացում:

Թեստում և բանավոր հարցաշարում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից ՝  ՀՀ Սահմանադրություն, ՀՀ հարկային օրենսգիրք, ՀՀ աշխատանքային օրենասգիրք, <<Տեղականինքնակառավարմանմասին>>, <<Տեղական տուրքերի և վճարների մասին>>,  <<Համայնքայինծառայությանմասին>>, <<Հանրայինծառայությանմասին>>,  <<Նորմատիվ իրավականակտերիմասին>>ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքներ, ՀՀ կառավարության՝ իր իրավունքների և պարտականությունների կատարմանն առնչվող համապատասխանորոշումներ:

Թափուր պաշտոնի համար նշանակված մրցույթըկկայանա 2024թօգոստոսի 2-ինժամը 16։00-ին:

Մրցույթին մասնակցելու դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2024թ. հուլիսի 17-ը, մինչև ժամը 18:00-ն:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը  09:00-13:00 և 14:00 - 18:00-ն, բացիշաբաթ, կիրակիևոչաշխատանքայինօրերից:

Եթե փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվան, ապա վերջնաժամկետի օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքայինօրը:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Խոյի համայնքապետարանի աշխատակազմ /մԱրմավիրհամայնքԽոյ, գյուղ Գեղակերտ  Մ․ Մաշտոց 30, հեռ. 060-888999 / կամԱրմավիրի մարզպետարան /ք.Արմավիր Աբովյան 71/:

 

 

' /> ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԽՈՅԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺՆԻ  ԳԼԽԱՎՈՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 23-11/  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ  ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Աշխատակազմի իրավաբանական, սոցիալական աջակցության և առողջապահության հարցերի  բաժնի գլխավոր  մասնագետի իրավունքներըևպարտականությունները

ա) բաժնիպետիհանձնարարությամբ,նախապատրաստում և դատարան է ներկայացնում համայնքի շահերի պաշտպանությանը ուղղված հայցադիմումներ.

բ) որպեսլիազորներկայացուցիչ համայնքապետարանի անունիցհանդեսէգալիսբոլորդատականատյաններում, ինչպեսհայցվորի, այնպեսէլորպեսպատասխանողի ներկայացուցիչ,երրորդ անձի և խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի ներկայացուցիչ, ներկայացնում է  համայնքի շահերը,  պետական  մարմինների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ փոխհարաբերություններում.                                                                          գ)նախապատրաստում է հայցադիմումների պատասխաների, դատական գործերով առարկությունների, դիրքորոշումների նախագծերը և ներկայացնում բաժնի պետին.                       դ) բաժնիպետի  հանձնարարությամբ  ներկայացնում  է  կատարման                             Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության                             հարկադիր    կատարման     ծառայության   համայնքի    ղեկավարի անբողոքարկելի որոշումները, հետևում է հարուցված գործերի ընթացքին.                                                                                                                                                       ե) աշխատակազմի աշխատակիցներին, համայնքապետարանի ենթակայության հիմնարկների աշխատակիցներին և համայնքիբնակիչներին տալիս է իրավաբանական խորհրդատվություն.                                                                                                                                                        զ) բաժնի  պետի   հանձնարարությամբ   համայնքի   անունից    հանդես    է   գալիս կադաստրում և նոտարական գրասենյակում.                                                                                                                                       է) ընդգրկվում  է  համայնքի  ղեկավարի  կողմից  կազմված    հանձնաժողովների                             մեջ և իրականացնում դրանից բխող գործառույթներ.                                                                                                 ը) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.               թ) ապահովում է բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան փաստաթղթերը.                                                                                                                                                             ժ) հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում կատարման ընթացքին, որոնցարդյունքներիմասինզեկուցումէբաժնիպետին.                            ժա) իրլիազորություններիսահմաններում, անհրաժեշտությանդեպքում,  նախապատրաստում   և   բաժնի    պետին   է   ներկայացնում  է   իր     աշխատանքայինծրագրերը, ինչպեսնաև  առաջարկություններ,  տեղեկանքներ,    հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրերևայլգրություններ.                                                                                                                          ժբ) բաժնի   պետի   հանձնարարությամբ    մասնակցում    է   բաժնի                            աշխատանքայինծրագրերիմշակմանաշխատանքներին.                                                                                                                                  ժգ) բաժնիպետիհանձնարարությամբուսումնասիրումէդիմումներումևբողոքներումբարձրացվածհարցերըևՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածկարգովևժամկետներումնախապատրաստումպատասխան.                                                            ժդ)պաշտոնի նշանակվելիս ծանոթանում է Խոյ համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված համայնքային պաշտոն զբաղեցնող անձի և համայնքային ծառայողի վարքագծի կանոնագրքին և ստորագրում է այն.

ժե)հետևում է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջներին, այլ սահմանափակումներին և շահերի բախմանն առնչվող կարգավորումներին, ինչպես նաև «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված համայնքային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումներին.

ժզ) հետևում է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված հանրային ծառայողի վարքագծի սկզբունքներին, նվերներ ընդունելու արգելքին, ինչպես նաև Խոյ  համայնքիավագանուորոշմամբհաստատվածհամայնքայինպաշտոնզբաղեցնողանձիևհամայնքայինծառայողիվարքագծիկանոնագրքին.

Բաժնի առաջին կարգի մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ։

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

ա) բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ վարչական կամ հայեցողական կամ ինքնավար պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.

բ)  ունիՀՀ Սահմանադրության, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, ՀՀ հողային օրենսգրքի, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի, ՀՀ հարկային օրենսգրքի, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Առևտրի և ծառայությունների մասին>>, <<Տեղական տուրքերի և վճարների մասին>>,  <<Տեղականինքնակառավարմանմասին>>, <<Հանրայինծառայությանմասին>>, <<Համայնքայինծառայությանմասին>>, <<Նորմատիվ իրավականակտերիմասին>>ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքների, այլ օրենքների, ՀՀ կառավարության՝ իր իրավունքների և պարտականությունների կատարմանն առնչվող համապատասխան որոշումների, աշխատակազմիկանոնադրության և  իրլիազորություններիհետկապվածիրավականայլակտերիանհրաժեշտիմացություն, ինչպեսնաևտրամաբանելու, տարբերիրավիճակներումկողմնորոշվելուունակություն

գ)  տիրապետումէանհրաժեշտտեղեկատվությանը.

դ) ունիհամակարգչովևժամանակակիցայլտեխնիկականմիջոցներով  աշխատելուունակություն:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը կանցկացվի Արմավիրի մարզի  ԽոյհամայնքիԱրշալույսգյուղիվարչականշենքում (գ.Արշալույս 20 փողոց 5 շենք ):

Դիմող քաղաքացիները Խոյի համայնքապետարան (ՀՀ Արմավիրի մարզի Խոյհամայնքի Գեղակերտգյուղ Մ․ Մաշտոց  30) կամՀՀԱրմավիրիմարզպետարան (ք.Արմավիր, Աբովյան 71) պետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը`

ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է դիմողը).

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները.

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի N 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը.

դ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

ե) հայտարարություն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող օտար լեզվին (լեզուներին) տիրապետելու մասին.

զ) օրենքի 12 հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք.

է) մեկ լուսանկար՝ 3 X 4 սմ չափսի.

ը) անձնագրի պատճենը:

թ)  սոցիալականքարտըևքարտիպատճեն:

Մրցույթին մասնակցել կարող են պաշտոնիանձնագրովսահմանվածպահանջներին համապատասխանող 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ–ում փախստականի կարգավիճակ ունեցողանձիք:

Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում են անձամբ` ներկայացնելով անձնագիրը կամ անձը հաստատող փաստաթուղթը:

Մրցույթներին մասնակցելու համար քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճեները ետ չեն վերադարձվում:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնելու ունակություն ևպատասխանատվությանզգացում:

Թեստում և բանավոր հարցաշարում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից ՝  ՀՀ Սահմանադրություն, ՀՀ հարկային օրենսգիրք, ՀՀ աշխատանքային օրենասգիրք, <<Տեղականինքնակառավարմանմասին>>, <<Տեղական տուրքերի և վճարների մասին>>,  <<Համայնքայինծառայությանմասին>>, <<Հանրայինծառայությանմասին>>,  <<Նորմատիվ իրավականակտերիմասին>>ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքներ, ՀՀ կառավարության՝ իր իրավունքների և պարտականությունների կատարմանն առնչվող համապատասխանորոշումներ:

Թափուր պաշտոնի համար նշանակված մրցույթըկկայանա 2024թօգոստոսի 2-ինժամը 16։00-ին:

Մրցույթին մասնակցելու դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2024թ. հուլիսի 17-ը, մինչև ժամը 18:00-ն:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը  09:00-13:00 և 14:00 - 18:00-ն, բացիշաբաթ, կիրակիևոչաշխատանքայինօրերից:

Եթե փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվան, ապա վերջնաժամկետի օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքայինօրը:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Խոյի համայնքապետարանի աշխատակազմ /մԱրմավիրհամայնքԽոյ, գյուղ Գեղակերտ  Մ․ Մաշտոց 30, հեռ. 060-888999 / կամԱրմավիրի մարզպետարան /ք.Արմավիր Աբովյան 71/:

 

 

' />
Այսօր: Երեքշաբթի, 23 Հուլիսի 2024թ.
Խոյի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 51
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԽՈՅ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
ԱՆՆԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
01/07/2024
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
02/08/2024
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԽՈՅԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺՆԻ  ԳԼԽԱՎՈՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 23-11/  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ  ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Աշխատակազմի իրավաբանական, սոցիալական աջակցության և առողջապահության հարցերի  բաժնի գլխավոր  մասնագետի իրավունքներըևպարտականությունները

ա) բաժնիպետիհանձնարարությամբ,նախապատրաստում և դատարան է ներկայացնում համայնքի շահերի պաշտպանությանը ուղղված հայցադիմումներ.

բ) որպեսլիազորներկայացուցիչ համայնքապետարանի անունիցհանդեսէգալիսբոլորդատականատյաններում, ինչպեսհայցվորի, այնպեսէլորպեսպատասխանողի ներկայացուցիչ,երրորդ անձի և խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի ներկայացուցիչ, ներկայացնում է  համայնքի շահերը,  պետական  մարմինների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ փոխհարաբերություններում.                                                                          գ)նախապատրաստում է հայցադիմումների պատասխաների, դատական գործերով առարկությունների, դիրքորոշումների նախագծերը և ներկայացնում բաժնի պետին.                       դ) բաժնիպետի  հանձնարարությամբ  ներկայացնում  է  կատարման                             Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության                             հարկադիր    կատարման     ծառայության   համայնքի    ղեկավարի անբողոքարկելի որոշումները, հետևում է հարուցված գործերի ընթացքին.                                                                                                                                                       ե) աշխատակազմի աշխատակիցներին, համայնքապետարանի ենթակայության հիմնարկների աշխատակիցներին և համայնքիբնակիչներին տալիս է իրավաբանական խորհրդատվություն.                                                                                                                                                        զ) բաժնի  պետի   հանձնարարությամբ   համայնքի   անունից    հանդես    է   գալիս կադաստրում և նոտարական գրասենյակում.                                                                                                                                       է) ընդգրկվում  է  համայնքի  ղեկավարի  կողմից  կազմված    հանձնաժողովների                             մեջ և իրականացնում դրանից բխող գործառույթներ.                                                                                                 ը) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.               թ) ապահովում է բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան փաստաթղթերը.                                                                                                                                                             ժ) հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում կատարման ընթացքին, որոնցարդյունքներիմասինզեկուցումէբաժնիպետին.                            ժա) իրլիազորություններիսահմաններում, անհրաժեշտությանդեպքում,  նախապատրաստում   և   բաժնի    պետին   է   ներկայացնում  է   իր     աշխատանքայինծրագրերը, ինչպեսնաև  առաջարկություններ,  տեղեկանքներ,    հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրերևայլգրություններ.                                                                                                                          ժբ) բաժնի   պետի   հանձնարարությամբ    մասնակցում    է   բաժնի                            աշխատանքայինծրագրերիմշակմանաշխատանքներին.                                                                                                                                  ժգ) բաժնիպետիհանձնարարությամբուսումնասիրումէդիմումներումևբողոքներումբարձրացվածհարցերըևՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածկարգովևժամկետներումնախապատրաստումպատասխան.                                                            ժդ)պաշտոնի նշանակվելիս ծանոթանում է Խոյ համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված համայնքային պաշտոն զբաղեցնող անձի և համայնքային ծառայողի վարքագծի կանոնագրքին և ստորագրում է այն.

ժե)հետևում է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջներին, այլ սահմանափակումներին և շահերի բախմանն առնչվող կարգավորումներին, ինչպես նաև «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված համայնքային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումներին.

ժզ) հետևում է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված հանրային ծառայողի վարքագծի սկզբունքներին, նվերներ ընդունելու արգելքին, ինչպես նաև Խոյ  համայնքիավագանուորոշմամբհաստատվածհամայնքայինպաշտոնզբաղեցնողանձիևհամայնքայինծառայողիվարքագծիկանոնագրքին.

Բաժնի առաջին կարգի մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ։

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

ա) բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ վարչական կամ հայեցողական կամ ինքնավար պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.

բ)  ունիՀՀ Սահմանադրության, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, ՀՀ հողային օրենսգրքի, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի, ՀՀ հարկային օրենսգրքի, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Առևտրի և ծառայությունների մասին>>, <<Տեղական տուրքերի և վճարների մասին>>,  <<Տեղականինքնակառավարմանմասին>>, <<Հանրայինծառայությանմասին>>, <<Համայնքայինծառայությանմասին>>, <<Նորմատիվ իրավականակտերիմասին>>ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքների, այլ օրենքների, ՀՀ կառավարության՝ իր իրավունքների և պարտականությունների կատարմանն առնչվող համապատասխան որոշումների, աշխատակազմիկանոնադրության և  իրլիազորություններիհետկապվածիրավականայլակտերիանհրաժեշտիմացություն, ինչպեսնաևտրամաբանելու, տարբերիրավիճակներումկողմնորոշվելուունակություն

գ)  տիրապետումէանհրաժեշտտեղեկատվությանը.

դ) ունիհամակարգչովևժամանակակիցայլտեխնիկականմիջոցներով  աշխատելուունակություն:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը կանցկացվի Արմավիրի մարզի  ԽոյհամայնքիԱրշալույսգյուղիվարչականշենքում (գ.Արշալույս 20 փողոց 5 շենք ):

Դիմող քաղաքացիները Խոյի համայնքապետարան (ՀՀ Արմավիրի մարզի Խոյհամայնքի Գեղակերտգյուղ Մ․ Մաշտոց  30) կամՀՀԱրմավիրիմարզպետարան (ք.Արմավիր, Աբովյան 71) պետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը`

ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է դիմողը).

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները.

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի N 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը.

դ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

ե) հայտարարություն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող օտար լեզվին (լեզուներին) տիրապետելու մասին.

զ) օրենքի 12 հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք.

է) մեկ լուսանկար՝ 3 X 4 սմ չափսի.

ը) անձնագրի պատճենը:

թ)  սոցիալականքարտըևքարտիպատճեն:

Մրցույթին մասնակցել կարող են պաշտոնիանձնագրովսահմանվածպահանջներին համապատասխանող 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ–ում փախստականի կարգավիճակ ունեցողանձիք:

Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում են անձամբ` ներկայացնելով անձնագիրը կամ անձը հաստատող փաստաթուղթը:

Մրցույթներին մասնակցելու համար քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճեները ետ չեն վերադարձվում:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնելու ունակություն ևպատասխանատվությանզգացում:

Թեստում և բանավոր հարցաշարում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից ՝  ՀՀ Սահմանադրություն, ՀՀ հարկային օրենսգիրք, ՀՀ աշխատանքային օրենասգիրք, <<Տեղականինքնակառավարմանմասին>>, <<Տեղական տուրքերի և վճարների մասին>>,  <<Համայնքայինծառայությանմասին>>, <<Հանրայինծառայությանմասին>>,  <<Նորմատիվ իրավականակտերիմասին>>ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքներ, ՀՀ կառավարության՝ իր իրավունքների և պարտականությունների կատարմանն առնչվող համապատասխանորոշումներ:

Թափուր պաշտոնի համար նշանակված մրցույթըկկայանա 2024թօգոստոսի 2-ինժամը 16։00-ին:

Մրցույթին մասնակցելու դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2024թ. հուլիսի 17-ը, մինչև ժամը 18:00-ն:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը  09:00-13:00 և 14:00 - 18:00-ն, բացիշաբաթ, կիրակիևոչաշխատանքայինօրերից:

Եթե փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվան, ապա վերջնաժամկետի օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքայինօրը:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Խոյի համայնքապետարանի աշխատակազմ /մԱրմավիրհամայնքԽոյ, գյուղ Գեղակերտ  Մ․ Մաշտոց 30, հեռ. 060-888999 / կամԱրմավիրի մարզպետարան /ք.Արմավիր Աբովյան 71/:

 

 

ԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
file (24.8ԿԲ)
Բոլորը
Ավագանու նիստ
2024 թ-ի ավագանու թիվ 7 նիստ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Խոյ համայնք, գ․Գեղակերտ, Մ․Մաշտոցի 30
060888999
khoy.community@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53004214@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԽՈՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner