Աշխատակազմի գլխավորմասնագետի  /արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով/ իրավունքները և պարտականությունները

ա)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ օրենքով կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով մասնակցում է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած` վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի սանիտարահիգիենիկ, հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումների, ինչպես նաև բնածին և տեխնածին աղետների ռիսկերի նվազեցման ու հետևանքների վերացման, սեյսմիկ անվտանգության ապահովման հետ կապված աշխատանքների կազմակերպմանը և այդ ուղղությամբ ձեռնարկում համապատասխան միջոցներ.

բ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է վթարային և վերականգնողական միջոցառումներ` արտակարգ իրավիճակներում համայնքային ենթակայության կենսաապահովման օբյեկտների անխափան աշխատանքն ապահովելու համար.

գ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է փրկարարական աշխատանքներ համայնքի տարածքում.

դ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է բնակչության անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովումը.

ե)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է արտակարգ իրավիճակների կանխման եւ հնարավոր հետեւանքների նվազեցման միջոցառումներ համայնքի տարածքում.

զ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ աջակցում և անհրաժեշտ օգնություն է ցուցաբերում հրդեհային անվտանգության միջոցառումների կատարման, կազմակերպման եւ իրականացման աշխատանքներին.

է)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ անհրաժեշտ աջակցություն է ցուցաբերում հրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցների ու կանոնների ուսուցումը բնակիչներին եւ նրանց ընդգրկումը հրդեհների կանխման ու հրդեհաշիջման աշխատանքներում.

ը)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ աջակցում է հրդեհային պահպանության հասարակական միավորումների գործունեությանը.

թ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ աջակցում է հրդեհային անվտանգության ապահովման նկատմամբ հասարակական վերահսկողության կազմակերպումը.

ժ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում են համայնքի տարածքում ուժեղ երկրաշարժերին բնակչությանը նախապատրաստելու աշխատանքները.

ժա)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ աջակցում է համայնքի տարածքում սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում պետական ծրագրերի կատարմանը.

ժբ)իրլիազորություններիսահմաններումնախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր,միջնորդագրերևայլգրություններ.

ժգ)իրականացնում են բնակչության պաշտպանության բնագավառի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

ժդ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է համայնքի բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանումը, բնակչության պատսպարումը և անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովումը.

ժե)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման գործընթացներին.

ժզ)մշակում  և համայնքի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների, բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման, բնակչության պատսպարման և անհատական պաշտպանության միջոցառումների պլանը.

ժէ)մշակում  և համայնքի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում համայնքային քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման նախագիծը.

ժը)իրականացնում է բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստման աշխատանքները` համագործակցելով մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների և համապատասխան առաջադրանք ունեցող կազմակերպությունների հետ.

ժթ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է համայնքի  քաղաքացիական    պաշտպանության      միջոցառումների     պլանավորումը և իրականացումը.                                                                                  

ի)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ ստեղծում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման համար անհրաժեշտ ուժեր և ապահովում այդ ուժերի պատրաստականությունը.                                      

իա)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է համայնքի բնակչության ազդարարումը.

իբ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է փրկարարական աշխատանքները համայնքի տարածքում.     

իգ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է սեյսմիկ ռիսկը նվազեցնելու, արտակարգ իրավիճակների կանխման և հնարավոր հետևանքների նվազեցման միջոցառումներ համայնքի տարածքում.

իդ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ միջոցներ է է ձեռնարկում հրդեհների կանխման եւ հնարավոր հետեւանքների նվազեցման ուղղությամբ.

իե)իրականացնում է բնակչության պաշտպանության, աղետների և ռիսկերի կառավարման բնագավառի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերով սահմանված այլ լիազորություններ:իա) պաշտոնի նշանակվելիս ծանոթանում է Խոյ համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված համայնքային պաշտոն զբաղեցնող անձի և համայնքային ծառայողի վարքագծի կանոնագրքին և ստորագրում է այն.

ժզ) վարում է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն.

իէ) հետևում է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջներին, այլ սահմանափակումներին և շահերի բախմանն առնչվող կարգավորումներին, ինչպես նաև «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված համայնքային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումներին.

իը) հետևում է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված հանրային ծառայողի վարքագծի սկզբունքներին, նվերներ ընդունելու արգելքին, ինչպես նաև Խոյ համայնքիավագանուորոշմամբհաստատվածհամայնքայինպաշտոնզբաղեցնողանձիևհամայնքային ծառայողի վարքագծի կանոնագրքին:

Գլխավոր  մասնագետնունի oրենքով, իրավականայլակտերովնախատեսվածայլիրավունքներևկրումէայդակտերովնախատեսվածայլպարտականություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելո ւհամար պահանջվում է`

ա)բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ վարչական կամ հայեցողական կամ ինքնավար պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.

բ)  ունի ՀՀ Սահմանադրության, «Պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ՀՀ կառավարության 22.04.2004 թվականի «Քաղաքացիական պաշտպանության պլանների մշակման կարգը սահմանելու մասին» N 633-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության 10.04.2003 թվականի «Քաղաքացիականպաշտպանությանծառայություններիստեղծման, նախապատրաստման և գործունեությանկարգըսահմանելումասին» N 384-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության 11.22.2011 թվականի «Քաղաքացիական պաշտպանության փրկարար ուժերի ստեղծման, պատրաստման և մշտական պատրաստվածության ապահովման կարգը սահմանելու մասին» N 1431-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի Վտանգավոր տարածքից բնակչության տարահանման կարգը հաստատելու մասին թիվ 1180-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության իր իրավունքների և պարտականությունների կատարման հետ առնչվող համապատասխան որոշումների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.                   գ) տիրապետումէանհրաժեշտտեղեկատվությանը.                                                                               դ) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելուունակություն:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը կանցկացվի Արմավիրի մարզի  ԽոյհամայնքիԱրշալույսգյուղիվարչական շենքում (գ.Արշալույս 20 փողոց 5 շենք ):

Դիմող քաղաքացիները Խոյի համայնքապետարան (ՀՀ Արմավիրի մարզի Խոյհամայնքի Գեղակերտգյուղ Մ․ Մաշտոց  30) կամՀՀԱրմավիրիմարզպետարան (ք.Արմավիր, Աբովյան 71) պետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը`

ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է դիմողը).

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները.

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի N 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը.

դ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

ե) հայտարարություն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող օտար լեզվին (լեզուներին) տիրապետելու մասին.

զ) օրենքի 12 հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք.

է) մեկ լուսանկար՝ 3 X 4 սմ չափսի.

ը) անձնագրի պատճենը:

թ)  սոցիալականքարտըևքարտիպատճեն:

Մրցույթին մասնակցել կարող են պաշտոնիանձնագրովսահմանվածպահանջներինհամապատասխանող 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ–ում փախստականի կարգավիճակ ունեցողանձիք:

Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում են անձամբ` ներկայացնելով անձնագիրը կամ անձը հաստատող փաստաթուղթը:

Մրցույթներին մասնակցելու համար քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճեները ետ չեն վերադարձվում:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնելու ունակություն ևպատասխանատվությանզգացում:

Թեստում և բանավոր հարցաշարում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից ՝ ՀՀ Սահմանադրություն, ՀՀ հողային օրենսգիրք, ՀՀ աշխատանքային օրենասգրքի, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> , <<Համայնքային ծառայության մասին>> , «Պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին», «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության՝ իր իրավունքների և պարտականությունների կատարմանն առնչվող համապատասխան որոշումներ:

Թափուր պաշտոնի համար նշանակված մրցույթըկկայանա 2024թ. հուլիսի 4-ինժամը 14:00-ին:

Մրցույթին մասնակցելու դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2024թ. հունիսի 18-ը, մինչև ժամը 18:00-ն:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը  09:00-13:00 և 14:00 - 18:00-ն, բացիշաբաթ, կիրակիև ոչ աշխատանքային օրերից:

Եթե փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվան, ապա վերջնաժամկետի օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքայինօրը:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Խոյի համայնքապետարանի աշխատակազմ /մԱրմավիրհամայնքԽոյ, գյուղ Գեղակերտ  Մ․ Մաշտոց 30, հեռ. 060888999 / կամ Արմավիրի մարզպետարան /ք.Արմավիր Աբովյան 71/:

 

 

 

' />        Աշխատակազմի գլխավորմասնագետի  /արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով/ իրավունքները և պարտականությունները

ա)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ օրենքով կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով մասնակցում է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած` վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի սանիտարահիգիենիկ, հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումների, ինչպես նաև բնածին և տեխնածին աղետների ռիսկերի նվազեցման ու հետևանքների վերացման, սեյսմիկ անվտանգության ապահովման հետ կապված աշխատանքների կազմակերպմանը և այդ ուղղությամբ ձեռնարկում համապատասխան միջոցներ.

բ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է վթարային և վերականգնողական միջոցառումներ` արտակարգ իրավիճակներում համայնքային ենթակայության կենսաապահովման օբյեկտների անխափան աշխատանքն ապահովելու համար.

գ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է փրկարարական աշխատանքներ համայնքի տարածքում.

դ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է բնակչության անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովումը.

ե)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է արտակարգ իրավիճակների կանխման եւ հնարավոր հետեւանքների նվազեցման միջոցառումներ համայնքի տարածքում.

զ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ աջակցում և անհրաժեշտ օգնություն է ցուցաբերում հրդեհային անվտանգության միջոցառումների կատարման, կազմակերպման եւ իրականացման աշխատանքներին.

է)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ անհրաժեշտ աջակցություն է ցուցաբերում հրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցների ու կանոնների ուսուցումը բնակիչներին եւ նրանց ընդգրկումը հրդեհների կանխման ու հրդեհաշիջման աշխատանքներում.

ը)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ աջակցում է հրդեհային պահպանության հասարակական միավորումների գործունեությանը.

թ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ աջակցում է հրդեհային անվտանգության ապահովման նկատմամբ հասարակական վերահսկողության կազմակերպումը.

ժ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում են համայնքի տարածքում ուժեղ երկրաշարժերին բնակչությանը նախապատրաստելու աշխատանքները.

ժա)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ աջակցում է համայնքի տարածքում սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում պետական ծրագրերի կատարմանը.

ժբ)իրլիազորություններիսահմաններումնախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր,միջնորդագրերևայլգրություններ.

ժգ)իրականացնում են բնակչության պաշտպանության բնագավառի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

ժդ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է համայնքի բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանումը, բնակչության պատսպարումը և անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովումը.

ժե)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման գործընթացներին.

ժզ)մշակում  և համայնքի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների, բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման, բնակչության պատսպարման և անհատական պաշտպանության միջոցառումների պլանը.

ժէ)մշակում  և համայնքի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում համայնքային քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման նախագիծը.

ժը)իրականացնում է բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստման աշխատանքները` համագործակցելով մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների և համապատասխան առաջադրանք ունեցող կազմակերպությունների հետ.

ժթ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է համայնքի  քաղաքացիական    պաշտպանության      միջոցառումների     պլանավորումը և իրականացումը.                                                                                  

ի)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ ստեղծում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման համար անհրաժեշտ ուժեր և ապահովում այդ ուժերի պատրաստականությունը.                                      

իա)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է համայնքի բնակչության ազդարարումը.

իբ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է փրկարարական աշխատանքները համայնքի տարածքում.     

իգ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է սեյսմիկ ռիսկը նվազեցնելու, արտակարգ իրավիճակների կանխման և հնարավոր հետևանքների նվազեցման միջոցառումներ համայնքի տարածքում.

իդ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ միջոցներ է է ձեռնարկում հրդեհների կանխման եւ հնարավոր հետեւանքների նվազեցման ուղղությամբ.

իե)իրականացնում է բնակչության պաշտպանության, աղետների և ռիսկերի կառավարման բնագավառի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերով սահմանված այլ լիազորություններ:իա) պաշտոնի նշանակվելիս ծանոթանում է Խոյ համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված համայնքային պաշտոն զբաղեցնող անձի և համայնքային ծառայողի վարքագծի կանոնագրքին և ստորագրում է այն.

ժզ) վարում է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն.

իէ) հետևում է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջներին, այլ սահմանափակումներին և շահերի բախմանն առնչվող կարգավորումներին, ինչպես նաև «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված համայնքային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումներին.

իը) հետևում է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված հանրային ծառայողի վարքագծի սկզբունքներին, նվերներ ընդունելու արգելքին, ինչպես նաև Խոյ համայնքիավագանուորոշմամբհաստատվածհամայնքայինպաշտոնզբաղեցնողանձիևհամայնքային ծառայողի վարքագծի կանոնագրքին:

Գլխավոր  մասնագետնունի oրենքով, իրավականայլակտերովնախատեսվածայլիրավունքներևկրումէայդակտերովնախատեսվածայլպարտականություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելո ւհամար պահանջվում է`

ա)բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ վարչական կամ հայեցողական կամ ինքնավար պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.

բ)  ունի ՀՀ Սահմանադրության, «Պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ՀՀ կառավարության 22.04.2004 թվականի «Քաղաքացիական պաշտպանության պլանների մշակման կարգը սահմանելու մասին» N 633-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության 10.04.2003 թվականի «Քաղաքացիականպաշտպանությանծառայություններիստեղծման, նախապատրաստման և գործունեությանկարգըսահմանելումասին» N 384-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության 11.22.2011 թվականի «Քաղաքացիական պաշտպանության փրկարար ուժերի ստեղծման, պատրաստման և մշտական պատրաստվածության ապահովման կարգը սահմանելու մասին» N 1431-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի Վտանգավոր տարածքից բնակչության տարահանման կարգը հաստատելու մասին թիվ 1180-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության իր իրավունքների և պարտականությունների կատարման հետ առնչվող համապատասխան որոշումների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.                   գ) տիրապետումէանհրաժեշտտեղեկատվությանը.                                                                               դ) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելուունակություն:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը կանցկացվի Արմավիրի մարզի  ԽոյհամայնքիԱրշալույսգյուղիվարչական շենքում (գ.Արշալույս 20 փողոց 5 շենք ):

Դիմող քաղաքացիները Խոյի համայնքապետարան (ՀՀ Արմավիրի մարզի Խոյհամայնքի Գեղակերտգյուղ Մ․ Մաշտոց  30) կամՀՀԱրմավիրիմարզպետարան (ք.Արմավիր, Աբովյան 71) պետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը`

ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է դիմողը).

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները.

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի N 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը.

դ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

ե) հայտարարություն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող օտար լեզվին (լեզուներին) տիրապետելու մասին.

զ) օրենքի 12 հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք.

է) մեկ լուսանկար՝ 3 X 4 սմ չափսի.

ը) անձնագրի պատճենը:

թ)  սոցիալականքարտըևքարտիպատճեն:

Մրցույթին մասնակցել կարող են պաշտոնիանձնագրովսահմանվածպահանջներինհամապատասխանող 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ–ում փախստականի կարգավիճակ ունեցողանձիք:

Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում են անձամբ` ներկայացնելով անձնագիրը կամ անձը հաստատող փաստաթուղթը:

Մրցույթներին մասնակցելու համար քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճեները ետ չեն վերադարձվում:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնելու ունակություն ևպատասխանատվությանզգացում:

Թեստում և բանավոր հարցաշարում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից ՝ ՀՀ Սահմանադրություն, ՀՀ հողային օրենսգիրք, ՀՀ աշխատանքային օրենասգրքի, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> , <<Համայնքային ծառայության մասին>> , «Պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին», «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության՝ իր իրավունքների և պարտականությունների կատարմանն առնչվող համապատասխան որոշումներ:

Թափուր պաշտոնի համար նշանակված մրցույթըկկայանա 2024թ. հուլիսի 4-ինժամը 14:00-ին:

Մրցույթին մասնակցելու դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2024թ. հունիսի 18-ը, մինչև ժամը 18:00-ն:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը  09:00-13:00 և 14:00 - 18:00-ն, բացիշաբաթ, կիրակիև ոչ աշխատանքային օրերից:

Եթե փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվան, ապա վերջնաժամկետի օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքայինօրը:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Խոյի համայնքապետարանի աշխատակազմ /մԱրմավիրհամայնքԽոյ, գյուղ Գեղակերտ  Մ․ Մաշտոց 30, հեռ. 060888999 / կամ Արմավիրի մարզպետարան /ք.Արմավիր Աբովյան 71/:

 

 

 

' />
Այսօր: Երկուշաբթի, 24 Հունիսի 2024թ.
Խոյի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 19
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԽՈՅ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
ՇՈՂԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
03/06/2024
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
05/07/2024
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

       Աշխատակազմի գլխավորմասնագետի  /արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով/ իրավունքները և պարտականությունները

ա)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ օրենքով կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով մասնակցում է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած` վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի սանիտարահիգիենիկ, հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումների, ինչպես նաև բնածին և տեխնածին աղետների ռիսկերի նվազեցման ու հետևանքների վերացման, սեյսմիկ անվտանգության ապահովման հետ կապված աշխատանքների կազմակերպմանը և այդ ուղղությամբ ձեռնարկում համապատասխան միջոցներ.

բ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է վթարային և վերականգնողական միջոցառումներ` արտակարգ իրավիճակներում համայնքային ենթակայության կենսաապահովման օբյեկտների անխափան աշխատանքն ապահովելու համար.

գ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է փրկարարական աշխատանքներ համայնքի տարածքում.

դ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է բնակչության անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովումը.

ե)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է արտակարգ իրավիճակների կանխման եւ հնարավոր հետեւանքների նվազեցման միջոցառումներ համայնքի տարածքում.

զ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ աջակցում և անհրաժեշտ օգնություն է ցուցաբերում հրդեհային անվտանգության միջոցառումների կատարման, կազմակերպման եւ իրականացման աշխատանքներին.

է)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ անհրաժեշտ աջակցություն է ցուցաբերում հրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցների ու կանոնների ուսուցումը բնակիչներին եւ նրանց ընդգրկումը հրդեհների կանխման ու հրդեհաշիջման աշխատանքներում.

ը)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ աջակցում է հրդեհային պահպանության հասարակական միավորումների գործունեությանը.

թ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ աջակցում է հրդեհային անվտանգության ապահովման նկատմամբ հասարակական վերահսկողության կազմակերպումը.

ժ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում են համայնքի տարածքում ուժեղ երկրաշարժերին բնակչությանը նախապատրաստելու աշխատանքները.

ժա)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ աջակցում է համայնքի տարածքում սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում պետական ծրագրերի կատարմանը.

ժբ)իրլիազորություններիսահմաններումնախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր,միջնորդագրերևայլգրություններ.

ժգ)իրականացնում են բնակչության պաշտպանության բնագավառի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

ժդ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է համայնքի բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանումը, բնակչության պատսպարումը և անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովումը.

ժե)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման գործընթացներին.

ժզ)մշակում  և համայնքի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների, բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման, բնակչության պատսպարման և անհատական պաշտպանության միջոցառումների պլանը.

ժէ)մշակում  և համայնքի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում համայնքային քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման նախագիծը.

ժը)իրականացնում է բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստման աշխատանքները` համագործակցելով մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների և համապատասխան առաջադրանք ունեցող կազմակերպությունների հետ.

ժթ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է համայնքի  քաղաքացիական    պաշտպանության      միջոցառումների     պլանավորումը և իրականացումը.                                                                                  

ի)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ ստեղծում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման համար անհրաժեշտ ուժեր և ապահովում այդ ուժերի պատրաստականությունը.                                      

իա)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է համայնքի բնակչության ազդարարումը.

իբ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է փրկարարական աշխատանքները համայնքի տարածքում.     

իգ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է սեյսմիկ ռիսկը նվազեցնելու, արտակարգ իրավիճակների կանխման և հնարավոր հետևանքների նվազեցման միջոցառումներ համայնքի տարածքում.

իդ)համայնքի ղեկավարի կամ քարտուղարի հանձնարարությամբ միջոցներ է է ձեռնարկում հրդեհների կանխման եւ հնարավոր հետեւանքների նվազեցման ուղղությամբ.

իե)իրականացնում է բնակչության պաշտպանության, աղետների և ռիսկերի կառավարման բնագավառի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերով սահմանված այլ լիազորություններ:իա) պաշտոնի նշանակվելիս ծանոթանում է Խոյ համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված համայնքային պաշտոն զբաղեցնող անձի և համայնքային ծառայողի վարքագծի կանոնագրքին և ստորագրում է այն.

ժզ) վարում է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն.

իէ) հետևում է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջներին, այլ սահմանափակումներին և շահերի բախմանն առնչվող կարգավորումներին, ինչպես նաև «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված համայնքային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումներին.

իը) հետևում է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված հանրային ծառայողի վարքագծի սկզբունքներին, նվերներ ընդունելու արգելքին, ինչպես նաև Խոյ համայնքիավագանուորոշմամբհաստատվածհամայնքայինպաշտոնզբաղեցնողանձիևհամայնքային ծառայողի վարքագծի կանոնագրքին:

Գլխավոր  մասնագետնունի oրենքով, իրավականայլակտերովնախատեսվածայլիրավունքներևկրումէայդակտերովնախատեսվածայլպարտականություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելո ւհամար պահանջվում է`

ա)բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ վարչական կամ հայեցողական կամ ինքնավար պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.

բ)  ունի ՀՀ Սահմանադրության, «Պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ՀՀ կառավարության 22.04.2004 թվականի «Քաղաքացիական պաշտպանության պլանների մշակման կարգը սահմանելու մասին» N 633-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության 10.04.2003 թվականի «Քաղաքացիականպաշտպանությանծառայություններիստեղծման, նախապատրաստման և գործունեությանկարգըսահմանելումասին» N 384-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության 11.22.2011 թվականի «Քաղաքացիական պաշտպանության փրկարար ուժերի ստեղծման, պատրաստման և մշտական պատրաստվածության ապահովման կարգը սահմանելու մասին» N 1431-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի Վտանգավոր տարածքից բնակչության տարահանման կարգը հաստատելու մասին թիվ 1180-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության իր իրավունքների և պարտականությունների կատարման հետ առնչվող համապատասխան որոշումների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.                   գ) տիրապետումէանհրաժեշտտեղեկատվությանը.                                                                               դ) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելուունակություն:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը կանցկացվի Արմավիրի մարզի  ԽոյհամայնքիԱրշալույսգյուղիվարչական շենքում (գ.Արշալույս 20 փողոց 5 շենք ):

Դիմող քաղաքացիները Խոյի համայնքապետարան (ՀՀ Արմավիրի մարզի Խոյհամայնքի Գեղակերտգյուղ Մ․ Մաշտոց  30) կամՀՀԱրմավիրիմարզպետարան (ք.Արմավիր, Աբովյան 71) պետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը`

ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է դիմողը).

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները.

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի N 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը.

դ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

ե) հայտարարություն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող օտար լեզվին (լեզուներին) տիրապետելու մասին.

զ) օրենքի 12 հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք.

է) մեկ լուսանկար՝ 3 X 4 սմ չափսի.

ը) անձնագրի պատճենը:

թ)  սոցիալականքարտըևքարտիպատճեն:

Մրցույթին մասնակցել կարող են պաշտոնիանձնագրովսահմանվածպահանջներինհամապատասխանող 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ–ում փախստականի կարգավիճակ ունեցողանձիք:

Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում են անձամբ` ներկայացնելով անձնագիրը կամ անձը հաստատող փաստաթուղթը:

Մրցույթներին մասնակցելու համար քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճեները ետ չեն վերադարձվում:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնելու ունակություն ևպատասխանատվությանզգացում:

Թեստում և բանավոր հարցաշարում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից ՝ ՀՀ Սահմանադրություն, ՀՀ հողային օրենսգիրք, ՀՀ աշխատանքային օրենասգրքի, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> , <<Համայնքային ծառայության մասին>> , «Պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին», «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության՝ իր իրավունքների և պարտականությունների կատարմանն առնչվող համապատասխան որոշումներ:

Թափուր պաշտոնի համար նշանակված մրցույթըկկայանա 2024թ. հուլիսի 4-ինժամը 14:00-ին:

Մրցույթին մասնակցելու դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2024թ. հունիսի 18-ը, մինչև ժամը 18:00-ն:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը  09:00-13:00 և 14:00 - 18:00-ն, բացիշաբաթ, կիրակիև ոչ աշխատանքային օրերից:

Եթե փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվան, ապա վերջնաժամկետի օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքայինօրը:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Խոյի համայնքապետարանի աշխատակազմ /մԱրմավիրհամայնքԽոյ, գյուղ Գեղակերտ  Մ․ Մաշտոց 30, հեռ. 060888999 / կամ Արմավիրի մարզպետարան /ք.Արմավիր Աբովյան 71/:

 

 

 

ԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
file (23.8ԿԲ)

Բոլորը
Ավագանու նիստ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Խոյ համայնք, գ․Գեղակերտ, Մ․Մաշտոցի 30
060888999
khoy.community@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53004214@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԽՈՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner